Aftësimi themelorë i gjeneratave të reja për nivele më të larta të arsimit dhe përfshirja e tyre aktive dhe kompetente në rrjedhat shoqërore, si dhe inkurajim dhe mbështetje e zhvillimit të tyre individual.