SHP në f.Arnaqi

Ndёrtesa shkollore ёshtё e ndёrtuar nё vitin 1969, prej materijalit tё fortё, pёrdhese me pes klasa, njё zyrё, dy lokale ndihmёse dhe dy bodrume. Shkolla ka fushё sportive, e asfalltuar.

 

SHP në f.Çajlanë

Ndёrtesa shkollore ёshtё e ndёrtuar nё vitin 1965, dhe mё vonё janё rindёrtuar edhe 4 klasa.

Pёr shkak tё ruinimit tё tёrёsishёm tё objektit shkollor, nё shkollёn periferike f.Çajlanё e domosdoshme

ishte ndёrtimi i njё objekti tё ri, nё lokacion tё ri. Realizimi i këtij prioriteti është në vazhdim.

 

SHP në f.Raoviq

Ndёrtesa shkollore ёshtё e ndёrtuar nё vitin 1976, dhe pёrsёri ёshtё e adaptuar nё vitin 1986. Shkolla posedon 4 klasё dhe zyrё. Mёsimi mbahet nё 4 paralele të kombinuara prej nga dy gjegjësisht tri klasave, pёr shkak tё numrit tё vogёl tё nxёnёsve.