Shkolla që ofron arsim dhe edukim cilësor, me pajisje bashkëkohore dhe e cila paraqet mjedis miqësor, demokratik, i sigurt dhe stimulues, në të cilin të gjithë të përfshirë i zhvillojnë dhe i realizojnë potencialet e tyre dhe janë pozitivisht të lidhur me botën.